Všeobecné obchodní podmínky Technologické centrum, a.s.

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na veškeré smluvní vztahy mezi společností Technologické centrum, a.s., se sídlem Brno, Kulkova 14, PSČ 614 00, IČ: 63482134, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1746, jako dodavatelem, a jejími zákazníky jako odběrateli.

2.Dodavatel bude odběrateli dodávat zboží či provádět dílo dle požadavků odběratele. Veškeré smluvní vztahy mezi dodavatelem a odběratelem se budou řídit těmito VOP, pokud nebude mezi smluvními stranami výslovně písemně sjednáno něco jiného.

3. Tyto VOP upravují rámcově pravidla vzájemné spolupráce v bodech, které nejsou výslovně specifikovány akceptovanou dílčí objednávkou nebo Kupní smlouvou.

4. Ujednání VOP přispívají k standardizaci procesů u dodavatele a významně zjednodušují administrativu dílčích objednávek, které se o tyto ustanovení automaticky opírají a v případě potřeby pouze blíže specifikují požadavky odběratele na dodání shodného předmětu plnění. Dílčí objednávka se považuje zároveň za návrh, aby se vzájemná práva a povinnosti stran řídily těmito VOP. Dodavatel potvrzením objednávky tento návrh odběratele přijímá.

II. Objednávka

1.Odběratel bude zboží či dílo u dodavatele objednávat objednávkami, které budou mít následující náležitosti:

a. označení „Objednávka“, datum jejího vystavení a číslo objednávky

b. obchodní jméno(firmu), sídlo a IČ a DIČ odběratele (případně jméno, příjmení, datum    narození a bydliště u nepodnikajících fyzických osob)

c.  specifikaci předmětu objednávky dostatečnou ke zhotovení zboží (zejména odkazem na technickou dokumentaci zaslanou dodavateli spolu s objednávkou)

d. odkaz na cenovou nabídku dodavatele a dle ní uvedenou cenu dodávky a způsob platby


e. termín dodání a způsob dodání (v sídle dodavatele nebo do provozovny odběratele). Termín dodání je závazný za předpokladu, že dodaná technická specifikace je úplná, jednoznačná a prostá rozporů. Odběratel bere na vědomí, že nedostatky technické specifikace mohou vyjít najevo až při zhotovování výrobku; v tomto případě dodavatel vyzve odběratele k doplnění technické specifikace v souladu s CN nebo k odstranění nejednoznačností nebo rozporů, a dodací termín se posouvá alespoň o počet dnů od výzvy dodavatele do sdělení přesné specifikace odběratelem, zvýšený o počet dnů nezbytných ke zhotovení výrobku při zohlednění aktuálního kapacitního vytížení dodavatele.
        osobu oprávněnou ve věci objednávky za odběratele jednat a činit právní úkony
        v případě, že odběratel požaduje odstranění běžných stop způsobených při zhotovení zboží (např. vrstva skloviny, odstranění ostrých hran po řezání, stopy po oleji, otlaky po nástrojích u ohýbaných dílů, nadměrné prohnutí u délek kde se to v důsledku uvolňování pnutí běžně předpokládá apod.), je povinen tuto skutečnost v objednávce jasně specifikovat. Pokud tak neučiní, nepovažují se tyto běžné stopy za vadu zboží.
        přílohou objednávky musí být technická dokumentace pro zhotovení zboží, a to ve formátu, který dodavatel odběrateli sdělil k jeho dotazu před stanovením ceny. V případě, že stanovená cena předpokládala jinou formu obdržené technické specifikace zboží, která má vliv na pracnost při jejím zpracování, může odběratel cenu zboží o tuto pracnost navýšit.
    Dodavatel po obdržení objednávky:
        v případě úplné objednávky objednávku potvrdí.
        v případě úplné objednávky, ohledně které dodavatel požaduje změnu některých ujednání (např. termín dodání, dodací podmínku apod.), dodavatel zašle odběrateli návrh na změnu objednávky. Odběratel je vyzván tento návrh neprodleně potvrdit; pokud tak neučiní, není dodavatel objednávkou vázán, pokud se strany písemně nedohodnou jinak.
        v případě, že objednávka bude neúplná, případně bude v rozporu s cenovou nabídkou dodavatele, dodavatel vyzve odběratele k uzavření zvláštní smlouvy. Touto objednávkou není dodavatel nijak vázán.
    Dodavatel není povinen objednávku potvrdit, pokud by nebyl schopen jí plnit z kapacitních důvodů. O tom je povinen odběratele neprodleně informovat.
    V případě, že odběratel bude mít po učinění objednávky zájem předmět plnění měnit, bude o tom mezi stranami uzavřena písemná smlouva stanovující kromě jiného i náklady spojené se změnou objednávky. Ode dne doručení žádosti odběratele o změnu předmětu plnění do uzavření písemné smlouvy se dodavateli přerušuje lhůta k plnění a dodavatel je oprávněn stanovit novou vzhledem na aktuální kapacitní vytížení.

    III. Technická specifikace
    Technickou specifikaci předmětu objednávky dodává odběratel standardně v elektronické podobě ve formátech dxf, dwg , geo nebo modelu (stp, step, igs, iges). Nedodá-li odběratel potřebnou výrobní dokumentaci v elektronické podobě, nebo je nutné ji upravovat (rozpojené kontury, vyhlazování obrysů, zpracování modelů, dodatečné značení dílů gravírem atd.), je v případě prvovýroby účtován poplatek za technické zpracování dokumentace dle složitosti úprav.
    U nerezových plechů s povrchem brus, kartáč nebo dekor je nutné specifikovat na výkrese nebo objednávce orientaci výrobku na tabuli plechu; pokud to nebude uvedeno, dodavatel zvolí orientaci výhodnější z hlediska výtěžnosti tabule plechu a odběratel je povinen to akceptovat.
    Při opakované výrobě kde dojde ke změnám oproti posledně zaslané dokumentaci, je odběratel povinen do objednávky uvést buď výslovné upozornění, že došlo ke změně nebo uvádět jednoznačnou specifikaci dílů na objednávkách včetně čísla revizí/verzí/ indexů. V opačném případě bude výrobek dodán shodně s posledním provedením jako v předešlé dodávce.
    Při následném zpracování laserem řezaných výpalků, jako např. zinkování, lakování, svařování, je nutné počítat s vrstvičkou skloviny na řezné hraně, kterou způsobuje použitá technologie. Tuto lze efektivně odstranit omíláním, mořením, popřípadě mechanickou cestou. U ohýbaných dílů se při maximálním zatížení ohraňovacího lisu objevují obvyklé stopy otlaků po nástrojích nepravidelně a po celé délce ohybu. Pokud má odběratel požadavek na zvýšené nároky u vyráběných dílů, je nutné tyto projednat předem a uvést je v objednávce a výkresové dokumentaci.
    Dodavatel považuje veškerou obdrženou technickou dokumentaci za výlučné vlastnictví odběratele, přistupuje k ní jako k informacím důvěrného charakteru a používá ji výhradně k účelům, ke kterým mu byla poskytnuta.
    Dodavatel se řídí normou ČSN EN ISO 9013 „Klasifikace tepelných řezů - Geometrické požadavky na výrobky a úchylky jakosti řezů“ a požadavky technické specifikace.

    IV. Zpracování materiálu odběratele
    V případě, že předmětem plnění je zpracování materiálu odběratele, je odběratel povinen splnit následující povinnosti:
        Dodané plechy musí být bez koroze, rovné a nepoškozené, v balících o hmotnosti max. 3.000 kg.
        Dobu dodání plechů musí odběratel uvést ve své objednávce, případně jinak písemně oznámit dodavateli ještě před stanovením závazného termínu zhotovení zakázky a v ní musí slíbený objem materiálu dodat na adresu dodavatele. V opačném případě není dodavatel vázán termínem zhotovení zakázky a je oprávněn stanovit nový dle aktuálního kapacitního vytížení v době skutečného obdržení materiálu.
        Jednotlivé jakosti a tloušťky musí být vzájemně odděleny vhodným proložením umožňujícím bezpečnou manipulaci vysokozdvižným vozíkem.
        Materiál musí být jasně označen popisem s uvedením tloušťky, rozměrů i jakosti.
        Současně s dodávkou musí být předán i dodací list s identifikací a uvedením množství a pro kterou zakázku, nebo kterého odběratele je materiál určen.
        Dodavatel si vyhrazuje právo vyžadovat po odběrateli doložení atestu k materiálu v případě, kdy potřebuje pro nastavení parametrů řezání laserem znát přesné složení zpracovávaného materiálu.
    Dokud nebudou splněny veškeré podmínky uvedené pod bodem 1. tohoto článku, není dodavatel povinen zahájit práce na díle a neběží mu lhůta k plnění.
    Pokud odběratel požaduje odebrat s výrobky i jakoukoli část odpadu, je povinen toto výslovně uvést v dílčí objednávce a převzít ho od dodavatele spolu se zbožím, a to v sídle dodavatele. Pokud tato skutečnost není uvedena v objednávce jsou zbytky likvidovány obvyklým způsobem u dodavatele v souladu s jeho odpadovým hospodářstvím.

    V. Dodání zboží
    V případě, že odběratel zboží či dílo v určeném místě a čase nepřevezme, dodavatel zboží uloží ke skladování, a má právo účtovat odběrateli skladné ve výši 0,1% z ceny dle objednávky za každý započatý den skladování; v případě, kdy dodavatel zajišťuje dopravu k odběrateli a zásilka není převzata, bude zboží přepraveno zpět do sídla dodavatele a uloženo ke skladování, přičemž veškeré tímto vzniklé náklady na přepravu je povinen hradit odběratel.
    V případě, že odběratel zboží či dílo nepřevezme ani do 90 dnů od sjednaného data dodání, není dodavatel nadále povinen zboží či dílo odběrateli dodat, a zároveň je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli smluvní pokutu ve výši 100 % ceny zboží vč. DPH.

    VI. Cena dodávky
    Odběratel je povinen zaplatit za dodané zboží či dílo cenu vč. DPH (dále jen „cena dodávky“) dle objednávky a na jejím základě vystavené faktury.
    Započtení jakékoliv pohledávky odběratele za dodavatelem oproti pohledávce dodavatele za odběratelem z titulu zaplacení ceny dodávky je možné pouze na základě písemné dohody obou stran.

    VII. Splatnost ceny dodávky
    Cena dodávky bude účtována fakturami, jejichž splatnost uvede dodavatel v každé faktuře v souladu s údajem o splatnosti uvedeným v dané objednávce.
    Cena dodávky je splatná převodem na účet dodavatele uvedený na faktuře nebo v hotovosti k rukám dodavatele v jeho sídle.

    VIII. Prodlení odběratele
    Prodlení odběratele se zaplacením ceny dodávky se považuje za podstatné porušení smluv, při jejichž plnění se odběratel ocitl v prodlení.
    Pokud se odběratel dostane do prodlení se zaplacením ceny dodávky, je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
    Dodavatel je v případě prodlení odběratele oprávněn přerušit dodávky dalšího zboží odběrateli, a to jak dodávky na základě již podaných objednávek, tak dodávky budoucí.
    V případě přerušení dodávek bude dodavatel o tomto odběratele informovat, a to písemně, faxem, nebo elektronickou poštou. V případě přerušení dodávek z důvodů prodlení odběratele s placením ceny dodávky není dodavatel v prodlení s plněním své povinnosti dodat zboží či dílo ve lhůtě stanovené v objednávce, a lhůta k plnění dodavatele se prodlužuje minimálně o počet dní prodlení s placením na straně odběratele.
    Pokud se přerušení dodávek týká zboží či díla, které již bylo dle požadavků odběratele zhotoveno, je cena dodávky splatná v den, který je v příslušné faktuře stanoven jako den splatnosti ceny dodávky, a to bez ohledu na to, že odběratel nemá nárok na předání tohoto zboží či díla do své dispozice. Takové zboží či dílo bude odběrateli předáno neprodleně po uhrazení všech jeho závazků dodavateli. Do doby předání odběrateli bude zboží či dílo uloženo dodavatelem ke skladování, a dodavatel má právo účtovat odběrateli skladné ve výši 0,05% z ceny dodávky skladovaného zboží či díla za každý započatý den skladování.
    Dodavatel je oprávněn pozastavit plnění svých povinností i tehdy, stane-li se po uzavření této smlouvy zřejmým, že odběratel nebude schopen zaplatit cenu dodávky, nebo její část. O zastavení plnění dle tohoto odstavce je dodavatel povinen odběratele v přiměřené lhůtě informovat, a to písemně, faxem, nebo elektronickou poštou.
    V případě odstoupení od smlouvy zašle dodavatel odběrateli písemné oznámení o odstoupení od smlouvy na adresu sídla odběratele uvedenou na poslední objednávce odběratele.
    Dodavatel je vlastníkem zboží do okamžiku úplného zaplacení ceny za zboží.

    IX. Přejímka a prohlídka, odpovědnost za vady, reklamace
    Zjevné vady plnění
        1.1 Odběratel je povinen do 3 dnů po dodání zboží či díla provést kontrolu, zda plnění není stiženo zjevnými vadami množství, balení, času nebo jakosti. V případě, že dopravu provádí třetí osoba, je odběratel povinen provést kontrolu balení ihned při dodání. V případě dodání prostřednictvím dopravce běží lhůta ke kontrole od předání předmětu plnění dopravcem odběrateli. V případě zjevných vad plnění zjištěných při této prohlídce je odběratel povinen písemně vady specifikovat, a to alespoň co do druhu a počtu vad, a specifikaci vad zaslat na adresu sídla dodavatele do 2 dnů od jejich zjištění. Jakákoliv jiná forma reklamace zjevných vad plnění není přípustná.
        1.2 Pokud odběratel neprovede kontrolu plnění dle odst. 1.1. tohoto článku, a nezašle dodavateli v uvedené lhůtě specifikaci namítaných vad, nemůže nadále uplatňovat nároky z vad zjistitelných při této kontrole.
        1.3 Odběratel je v případě reklamace vždy povinen umožnit pověřenému pracovníkovi dodavatele kontrolu reklamovaného plnění, a poskytnout mu k tomu veškerou potřebnou součinnost.
        1.4 O oprávněnosti veškerých reklamací vad plnění je dodavatel povinen rozhodnout nejpozději do 3 dnů od dodání dokumentace a zpětného příjmu zboží prokazující neshody. V případě uznání reklamace za oprávněnou se smluvní strany dohodnou na způsobu i termínu jejího vyřízení.
    Skryté vady jakosti zboží
        2.1. Odběratel je povinen provést nejpozději do 30 dnů od dodání předmětu plnění kontrolu, zda není stižen skrytými vadami jakosti. V případě dodání prostřednictvím dopravce běží lhůta ke kontrole od předání zboží dopravcem odběrateli. V případě skrytých vad jakosti zjištěných při této prohlídce je odběratel povinen přesně specifikovat zjištěné vady, a to alespoň co do druhu a počtu vad, a písemnou specifikaci vad zaslat dodavateli na adresu jeho sídla nejpozději do 2 dnů od provedení kontroly. Jakákoliv jiná forma reklamace skrytých vad jakosti zboží není přípustná.
        2.2. Ustanovení odst. 1.2., 1.3. a 1.4. tohoto článku se na režim uplatňování skrytých vad použijí obdobně.

    X. Řešení sporů
    Všechny spory, které v budoucnu vzniknou z veškerých kupních smluv, smluv o dílo či jakýchkoliv jiných smluv uzavíraných mezi společností Technologické centrum a.s., a jejími zákazníky, nebo v souvislosti s těmito smlouvami, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci. Místem konání rozhodčího řízení bude sudiště uvedeného rozhodčího soudu v Brně.

    XI. Závěrečná ustanovení
    Tyto VOP jsou veřejně k nahlédnutí na webových stránkách společnosti Technologické centrum a.s., www.tech-centrum.cz/php/tc12.php.
    Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 12. 2011.


V Brně dne 1.12.2011
Technologické centrum a.s.
prokurista